drukuj

ZASADY REKRUTACJI

Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy prowadzi studia drugiego stopnia na kierunku "turystyka i rekreacja", "geografia", "ekonomia", "kulturoznawstwo" oraz "mechatronika". Studia trwają 2 lata (4 semestry) i kończą się obroną pracy magisterskiej. Studia na kierunku "mechatronika" trwają 3 lub 4 semestry.

O przyjęcie na studia  drugiego stopnia na powyższe kierunki studiów mogą ubiegać się Absolwenci wszystkich kierunków studiów.


W procesie rekrutacji Uczelnia kieruje się następującymi zasadami:
Podstawą przyjęcia na I rok studiów drugiego stopnia jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów licencjackich, inżynierskich lub magisterskich, złożenie kompletu dokumentów do Biura Rekrutacji oraz spełnienie wymogów postępowania kwalifikacyjnego.

  • Obowiązują limity przyjęć na wybraną specjalność - decyduje kolejność zgłoszeń.

Każdy Kandydat na studia drugiego stopnia rejestruje się w „Wirtualnej Rekrutacji” na stronie www.wirtualna.byd.pl. Następnie uiszcza opłatę rekrutacyjną w kwocie 80 zł. na konto Uczelni: 47 1440 1215 0000 0000 0494 1055. Po zaksięgowaniu opłaty rozpoczyna się proces kwalifikacji. Kandydat otrzymuje elektroniczną informację o przyjęciu na studia oraz zaproszenie na podpisanie umowy w "Wirtualnej Rekrutacji". Dostarczając w ciągu 7 dni komplet dokumentów, w celu podpisania umowy o naukę zachowuje aktualnie obowiązujące zniżki rekrutacyjne. 

Wymagane dokumenty:

  • wypełniony i wydrukowany kwestionariusz osobowy dostępny w wersji elektronicznej na www.wirtualna.byd.pl. Kwestionariusz ten należy wydrukować, podpisać i złożyć do Uczelni dopiero po otrzymaniu decyzji o przyjęciu na studia
  • aktualna fotografia zgodna z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodu osobistego (podpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem)
  • kserokopia dowodu osobistego (oryginał do wglądu)
  • świadectwo dojrzałości lub kseropkopię (oryginał lub odpis do wglądu)
  • odpisu dyplomu oraz suplement lub kserokopię (oryginały do wglądu) 
  • potwierdzenie opłaty rekrutacyjnej 80zł
  • opłata wpisowego 350 zł  (poza promocją*)

Absolwenci z innych Uczelni
*WIOSNA - ZNIŻKA RADOSNA
zer0we wpisowe do 31 maja

Zasady:

  • dokonanie Wirtualnej Rekrutacji oraz uiszczenie opłaty rekrutacyjnej do 31 maja,
  • podpisanie umowy o naukę w ciągu 7 dni od daty otrzymania elektronicznej informacji o przyjęciu na studia.

Po upływie 7 dni od daty otrzymania decyzji - opłata wpisowego wyniesie 50% stawki podstawowej (tj. 175 zł).
W ciągu kolejnych 14 dni od daty otrzymania decyzji, wpisowe wynosi 350 zł.

Wszyscy Absolwenci WSG nie uiszczają opłaty wpisowego do 30 września – przy czym za termin uznaje się datę dokonania Wirtualnej Rekrutacji wraz z opłatą rekrutacyjną.  Po tym terminie opłata wpisowego wynosi 350 zł.

TERMIN REKRUTACJI

REKRUTACJA LETNIA 
I tura
od 2 kwietnia do 31 lipca
II tura do 30 września

Podpisanie umowy o naukę
Kandydat, który otrzymuje decyzję o przyjęciu na studia powinien przybyć do Biura Rekrutacji na podpisanie umowy w terminie 7 dni.
Na podpisanie umowy Kandydat dostarcza potwierdzenie opłaty wpisowego w kwocie 350 zł (poza promocją).

Zaproszenie na podpisanie umowy o studia Kandydat otrzyma w systemie ISAPS nie prędzej niż 20 czerwca, po pozytywnym wyniku postępowania kwalifikacyjnego.

Opłata rekrutacyjna oraz wpisowego płatna na konto:
Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz
47 1440 1215 0000 0000 0494 1055

Podpisując umowę student deklaruje tryb płatności za naukę wg harmonogramu - patrz: 
elastyczny system opłat. Zadeklarowany tryb wpłat obowiązuje przez cały rok akademicki.

Wzór pełnomocnictwa do podpisania umowy w imieniu Kandydata |doc | pdf |

isaps logowanie

Jeśli już posiadasz konto Kandydata (zarejestrowałeś się w Wirtualnej Rekrutacji) skorzystaj z szybkiego logowania.

Punkty rekrutacyjne

Polecamy
WSG MBA - Szkoła Biznesustudia łączoneMSPTablica Korzyścikursy i szkolenia LIPEC 2013podyplomowe rekrutacja LIPIEC 201340plusOchrona pacjentaAUTOCADAUTODESKklient
Archiwum

Rekrutacja - Wyższa Szkoła Gospodarki