drukuj

ETAPY KWALIFIKACJI CUDZOZIEMCA NA STUDIA W WSG

 
I ETAP
Zaoczne postępowanie kwalifikacyjne na podstawie przesłanych lub dostarczonych osobiście dokumentów kandydata, tj.: podanie wydrukowane z wirtualnej rekrutacji, kserokopia świadectwa/ dyplomu oraz tłumaczenie dokumentów na język polski przez tłumacza przysięgłego. Po otrzymaniu tych dokumentów Uczelnia wydaje zaświadczenie o przyjęciu cudzoziemca na studia.
Każdy Kandydat na studia pierwszego oraz drugiego stopnia rejestruje się za pomocą formularza dostępnego w języku angielskim oraz rosyjskim. 

II ETAP
 
Kandydat zobowiązany jest dostarczyć pozostałe dokumenty, tj. fotografie, zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań w studiowaniu, oryginał lub duplikat dyplomu, kserokopie paszportu, należy złożyć wniosek o nostryfikację (jeśli jest wymagana) w Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy.
 
III ETAP
W celu wydania decyzji o przyjęciu na studia kandydat zobowiązany jest dostarczyć także wizę, kartę pobytu, polisę ubezpieczeniową. Etap ten kończy się podpisaniem umowy o naukę oraz dokonaniem opłaty wpisowego przez kandydata.

Zasady przyjęć na studia dla osób posiadających Kartę Polaka

Cudzoziemcy posiadający Kartę Polaka mogą odbywać studia w Wyższej Szkole Gospodarki na zasadach obowiązujących obywateli polskich. 

 

 

isaps logowanie

Jeśli już posiadasz konto Kandydata (zarejestrowałeś się w Wirtualnej Rekrutacji) skorzystaj z szybkiego logowania.

Punkty rekrutacyjne

Polecamy
WSG MBA - Szkoła Biznesustudia łączoneMSPTablica Korzyścikursy i szkolenia LIPEC 2013podyplomowe rekrutacja LIPIEC 201340plusOchrona pacjentaAUTOCADAUTODESKklient
Archiwum

Rekrutacja - Wyższa Szkoła Gospodarki