drukuj

WYMAGANE DOKUMENTY

 
 1. Wypełniony i wydrukowany kwestionariusz osobowy wraz z podpisem można złożyć do Uczelni dopiero po otrzymaniu decyzji o przyjęciu na dany obszar studiów;
 2. zalegalizowane lub opatrzone apostille świadectwo lub inny dokument uzyskany za granicą, uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia w uczelniach każdego typu w państwie, w którego systemie działała instytucja wyda/bjąca świadectwo, uznanym, zgodnie z przepisami w sprawie nostryfikacji świadectw szkolnych i świadectw maturalnych uzyskanych za granicą lub na podstawie umowy międzynarodowej, za równoważny odpowiedniemu polskiemu świadectwu dojrzałości;
 3. w przypadku studiów II stopnia –zalegalizowany lub opatrzony apostille dyplom lub inny dokument ukończenia uczelni za granicą uprawniający do podjęcia studiów drugiego stopnia w państwie, w którym został wydany, uznanym, zgodnie z przepisami w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą lub na podstawie umowy międzynarodowej, za równorzędny z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia;
 4. potwierdzenie uczelni przyjmującej, że przygotowanie oraz stopień znajomości języka polskiego pozwalają na podjęcie studiów w języku polskim lub certyfikat znajomości języka;
 5. 1 fotografię (format 37x52 mm);
 6. kserokopia paszportu (oryginał do wglądu);
 7. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań w studiowaniu;
 8. dowód opłaty wpisowego w wysokości 200 EURO;
 9. Kandydaci niepełnoletni dodatkowo zobowiązani są dostarczyć zgodę przedstawiciela ustawowego na zawarcie umowy o studia pobierz wzór.
 
Wymagane jest tłumaczenie zagranicznych dokumentów na język polski przez tłumacza przysięgłego.
 
 
Osoby niebędące obywatelami polskimi, zwane dalej „cudzoziemcami” mogą być przyjmowane na studia I stopnia, II stopnia, jeżeli:
 • posiadają wizę lub kartę pobytu albo inny dokument uprawniający do pobytu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
 • wykazują się dobrym stanem zdrowia, udokumentowanym zaświadczeniem lekarskim, stwierdzającym brak przeciwwskazań do podjęcia kształcenia na obranym kierunku i formie kształcenia,
 • posiadają polisę ubezpieczeniową na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce albo Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego lub przystąpią do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia niezwłocznie po rozpoczęciu kształcenia.

Cudzoziemcy mogą być przyjmowani na studia prowadzone w języku polskim, jeżeli:

Uzyskają potwierdzenie Szkoły Kultury i Języka Polskiego WSG, że ich przygotowanie oraz
stopień znajomości języka polskiego pozwalają na podjęcie studiów w języku polskim i podejmą zobowiązania uczestniczenia w stosownych do wykazanej znajomości języka polskiego formach podnoszenia kompetencji językowych oferowanych przez SPNJO WSG bądź inne kompetentne instytucje.
Za potwierdzenie znajomości języka polskiego uznaje się również ukończenie rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra do spraw szkolnictwa wyższego lub posiadanie certyfikatu znajomości języka polskiego wydanego przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego.

isaps logowanie

Jeśli już posiadasz konto Kandydata (zarejestrowałeś się w Wirtualnej Rekrutacji) skorzystaj z szybkiego logowania.

Punkty rekrutacyjne

Polecamy
WSG MBA - Szkoła Biznesustudia łączoneMSPTablica Korzyścikursy i szkolenia LIPEC 2013podyplomowe rekrutacja LIPIEC 201340plusOchrona pacjentaAUTOCADAUTODESKklient
Archiwum

Rekrutacja - Wyższa Szkoła Gospodarki