drukuj

ZASADY UZNAWALNOŚCI DOKUMENTÓW WYDANYCH ZA GRANICĄ

Zagraniczne świadectwa dojrzałości oraz dyplomu ukończenia studiów legalizowane są w polskich placówkach dyplomatycznych w kraju wydania  tych dokumentów.
Dokumenty dotyczące wykształcenia, wydane poza granicami Polski są uznawane w kraju na podstawie umów międzynarodowych o uznawalności wykształcenia lub na drodze nostryfikacji. Dokumenty podlegają nostryfikacji, jeżeli zostały wystawione przez kraj, z którym Polska nie ma podpisanej umowy o wzajemnym uznawaniu dokumentów o wykształceniu lub ta umowa przestała obowiązywać.
Nostryfikacja świadectw szkolnych i maturalnych wydanych za granicą:

W przypadku świadectw szkolnych i maturalnych, wydanych za granicą ich nostryfikacji dokonuje kurator oświaty odpowiedni względem miejsca zamieszkania danej osoby lub jeżeli osoba ta nieposiada miejsca zamieszkania w Polsce  wówczas właściwy ze względu na siedzibę instytucji, gdzie ma zostać złożony dokument. W Bydgoszczy Kuratorium Oświaty mieści się przy ul. Konarskiego.

Świadectwo ukończenia szkoły lub maturalne będzie uznane za równoważne polskiemu świadectwu dojrzałości, jeżeli uprawnia ono do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w państwie, w którego systemie edukacji działa instytucja wydająca świadectwo.

By uzyskać nostryfikację świadectwa należy złożyć w Kuratorium Oświaty następujące dokumenty:

  • wniosek o przeprowadzenie nostryfikacji,
  • oryginał lub duplikat świadectwa uzyskanego za granicą,
  • zaświadczenie stwierdzające, że przedkładane świadectwo uprawnia do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe do każdego typu szkół w państwie, w którego systemie edukacji działa instytucja wydająca świadectwo (jeżeli na świadectwie brak jest adnotacji stwierdzającej uprawnienie do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w państwie, w którego systemie edukacji działa instytucja wydająca świadectwo).
  • tłumaczenie przysięgłe na język polski świadectwa
Świadectwo lub jego duplikat składany wraz z wnioskiem o nostryfikację powinien być zalegalizowany przez konsula RP urzędującego w państwie, w którym został wydany dokument.
Nostryfikacja dyplomów ukończenia studiów wydanych na zagranicznych uczelniach:
Jeżeli dyplom ukończenia studiów nie  jest  uznany na podstawie umowy o uznaniu równoważnościwykształcenia, wówczas stosuje się wobec niego przepisy o nostryfikacji.
Osoba posiadająca dyplom uzyskany za granicą, ubiegająca się o przyjęcie na studia drugiego stopnia w polskiej uczelni może zostać zwolniona z postępowania nostryfikacyjnego na mocy Uchwały Senatu Uczelni Wyższej, do której ubiega się o przyjęcie.
Kandydat wnosi do jednostki organizacyjnej uczelni, w której chce rozpocząć studia, podanie o zwolnienie z postępowania nostryfikacyjnego wraz z:
  • Oryginałem dyplomu uzyskanego za granicą
  • Życiorysem w języku polskim
  • Oświadczeniem, że dyplom uzyskany za granicą nie stanowił dotychczas przedmiotu postępowania nostryfikacyjnego w żadnej polskiej uczelni
Uwaga: Uznanie dyplomu, uzyskanego po dwóch latach studiów może być niemożliwe, ponieważ w Polsce najkrótsze studia trwają 3 lata i dają tytuł licencjata lub inżyniera. Szczegółowa informacja ouznawanie zagranicznych dokumentów w Polsce na stronie internetowej Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej
 
W związku ze zmieniającym się stanem prawnym prosimy o potwierdzenie w Biurze Rekrutacji czy stan prawny kandydata zwalnia go z konieczności przeprowadzenia postępowania nostryfikacyjnego. W pozostałych przypadkach należy złożyć do Kuratorium Oświaty wniosek o nostryfikację.
 
Dodatkowo Uczelnia oferuje wszystkim osobom zainteresowanym możliwość zdobycia nowych kwalifikacji poprzez kursy, szkolenia:

Dla osób poszukujących zakwaterowania, WSG oferuje pomoc w znalezieniu bazy noclegowej poprzez Biuro Zakwaterowań WSG.

isaps logowanie

Jeśli już posiadasz konto Kandydata (zarejestrowałeś się w Wirtualnej Rekrutacji) skorzystaj z szybkiego logowania.

Punkty rekrutacyjne

Polecamy
WSG MBA - Szkoła Biznesustudia łączoneMSPTablica Korzyścikursy i szkolenia LIPEC 2013podyplomowe rekrutacja LIPIEC 201340plusOchrona pacjentaAUTOCADAUTODESKklient
Archiwum

Rekrutacja - Wyższa Szkoła Gospodarki