drukuj

SŁOWNICZEK REKRUTACYJNY

Świadectwo dojrzałości i aneks do świadectwa
Świadectwo dojrzałości tzw. „nowa matura” – przyjmowany jest tylko oryginał świadectwa, oryginalny odpis lub duplikat wydane przez właściwą Okręgową Komisję Egzaminacyjną.
Aneks do świadectwa dojrzałości składają kandydaci z „nowa maturą”, którzy uzyskali punkty z egzaminu rozszerzonego lub zdawali egzamin maturalny z przedmiotów dodatkowych.
W przypadku tzw. „starej matury”, przyjmowane jest tylko oryginalne świadectwo lub duplikat wydany przez szkołę średnią.
Fotografie
Kandydat zakwalifikowany do przyjęcia na studia zobowiązany jest dostarczyć dwie aktualne fotografie zgodnymi z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodu osobistego
  • o wymiarze 37x52 mm
  • podpisane na odwrocie, czytelnie imieniem i nazwiskiem

Każdy kandydat po podpisaniu umowy o studia proszony jest o wgranie cyfrowej fotografii na konto studenckie w systemie ISAPS - wymogi 

Dokument potwierdzający tożsamość

Kserokopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata np. paszportu, musi być potwierdzona „za zgodność z oryginałem” przez:
  • pracownika Biura Rekrutacji po okazaniu dokumentu tożsamości
  • lub instytucję państwową
  • lub inny organ administracji państwowej np. urząd miasta, urząd gminy, notariusza
Dowód opłaty rekrutacyjnej
Kandydat zakwalifikowany na studia powinien wraz z wymaganymi dokumentami dostarczyć oryginał dowodu opłaty rekrutacyjnej:
  • wydany przez pocztę dowód nadania przekazu pocztowego (nie są przyjmowane kserokopie)
  • lub wydrukowane potwierdzenie przelewu internetowego (dokument nie wymaga podpisu ani pieczątki banku)
  • lub wydane przez bank potwierdzenie przelewu bankowego, zleconego w oddziale banku
Postępowanie kwalifikacyjne rozpoczyna się w chwili zaksięgowania opłaty rekrutacyjnej na koncie Uczelni: 47 1440 1215 0000 0000 0494 1055. Jeśli w ciągu 10 dni od rejestracji opłata nie wpłynie na konto Uczelni, zgłoszenie zostaje anulowane. Kandydat proszony jest o ponowne dokonanie rejestracji. Ma to na celu eliminację blokowania miejsc.
Dowód opłaty wpisowego
Na podpisanie umowy kandydat dostarcza potwierdzenie opłaty wpisowego w wysokości 350 zł. (w przypadku, kiedy kandydata nie obowiązuje promocja), dokonanej na konto Uczelni: 47 1440 1215 0000 0000 0494 1055
Odpis dyplomu oraz suplementu
Od kandydatów zakwalifikowanych na studia drugiego stopnia wymagany jest odpis dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich. Wymagane jest dostarczenie odpisu dyplomu oraz suplementu, który stanowi integralna część tego dokumentu dla kandydatów, którzy otrzymali dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia po 2004 roku.
Zaświadczenie o ukończeniu studiów wyższych
Zaświadczenie nie upoważnia do podpisania umowy o studia, należy dostarczyć odpis dyplomu* wraz z suplementem .
Ułatwienia dla absolwentów WSG
Absolwenci WSG mogą podpisać umowę o naukę przed wydaniem przez Dziekanat WSG* odpisu dyplomu wraz z suplementem. Student w chwili podpisania umowy o naukę zobowiązany jest złożyć deklarację upoważniającą Dziekanat do przeniesienia dokumentów tj. świadectwa dojrzałości, odpisu dyplomu oraz suplementu do akt studiów drugiego stopnia. Jednocześnie zobowiązuje się do odebrania pozostałych dokumentów tj. odpisu dyplomu, odpisu suplementu i indeksu oraz złożenia podpisu w księdze dyplomów, w ciągu 3 miesięcy od daty zdania egzaminu dyplomowego.
*zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września 2011 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów §13.1 w terminie 30 dni od  dnia ukończenia studiów uczelnia sporządza i wydaje absolwentowi dyplom ukończenia studiów wraz z dwoma odpisami i suplementem do dyplomu oraz dokonuje wpisu do księgi dyplomów.
isaps logowanie

Jeśli już posiadasz konto Kandydata (zarejestrowałeś się w Wirtualnej Rekrutacji) skorzystaj z szybkiego logowania.

Punkty rekrutacyjne

Polecamy
WSG MBA - Szkoła Biznesustudia łączoneMSPTablica Korzyścikursy i szkolenia LIPEC 2013podyplomowe rekrutacja LIPIEC 201340plusOchrona pacjentaAUTOCADAUTODESKklient
Archiwum

Rekrutacja - Wyższa Szkoła Gospodarki