drukuj

Odnawialne źródła energii

Spis treści:

 1. Obszar studiów
  1. Typ studiów
  2. Czas trwania studiów
 1. Cele kształcenia
 2. Program studiów
  1. Wiedza
  2. Umiejętności
  3. Języki obce
  4. Umiędzynarodowienie studiów
 1. Przygotowanie praktyczne
  1. Praktyki i staże
  2. Zajęcia eksperckie
  3. Szkolenia i certyfikaty
 1. Perspektywy zatrudnienia
  1. Uprawnienia zawodowe
  2. Miejsca i stanowiska pracy
  3. Ścieżki kariery
 1. Uzupełnienie wykształcenia
 2. Specjalizacje/profil dyplomowania
1. Obszar studiów
Obszar ten prowadzony jest na bazie kierunku Mechatronika na poziomie studiów II stopnia. Studia kończą się uzyskaniem tytułu magistra mechatroniki. W programie kształcenia zawarte są treści wynikające z zakresu Mechatroniki - ta część jest wspólna dla wszystkich obszarów realizowanych na bazie kierunku Mechatronika. Każdy obszar posiada swoją specyfikę, z czego wynikają specjalistyczne treści kształcenia.
Rosnące tempo rozwoju technologicznego w Polsce i na świecie wymagające coraz większej ilości energii, przy kurczących się zasobach paliw kopalnych, stwarza pilną potrzebę szukania alternatywny dla klasycznych źródeł energii. Technologie przekształcania energii z odnawialnych źródeł są znane i zaczynają pełnić coraz większą rolę w bilansie energetycznym świata. Obecnie można zaobserwować rosnące zapotrzebowanie i zainteresowanie ze strony przemysłu związane z wdrożeniami i wykorzystaniem OZE. Można się zatem spodziewać dużego zapotrzebowania na kadry inżynierskie o kompetencjach umożliwiających zastosowanie nowoczesnych źródeł zasilania w przemyśle. Powyższe założenie było motywacją dla uruchomienia specjalności o nazwie „Układy przekształcania i pozyskiwania energii” dla kierunku Mechatronika na poziomie studiów drugiego stopnia.
a. Typ studiów
II stopnia - magisterskie
b. Czas trwania studiów
3 semestry
2. Cele kształcenia
Celem kształcenia na tej specjalności jest wyposażenie studenta w kompetencje związane z zagadnieniami przekształcania i magazynowania energii na potrzeby zasilania urządzeń technicznych. W pierwszej kolejności student pogłębi swoją wiedzę i umiejętności w zakresie sterowania cyfrowego oraz metod magazynowania i wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej, w szczególności pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Ważnym obszarem kompetencji będą również zagadnienia dotyczące problemów przekształcania różnych rodzajów energii, niekonwencjonalne źródła zasilania oraz zastosowanie metod i narzędzi sztucznej inteligencji w zaawansowanych układach sterowania i regulacji. Głównym celem kształcenia na tej specjalności jest przygotowanie specjalisty, który będzie potrafił samodzielnie rozwiązywać problemy zasilania urządzeń i systemów mechatronicznych z uwzględnieniem wybranego kryterium optymalizacji z uwzględnieniem problemów związanych z ochroną środowiska naturalnego.
3. Program studiów
Przykładowa lista przedmiotów związanych z obszarem:
 • Sterowanie cyfrowe;
 • Zaawansowane układy regulacji;
 • Pozyskiwanie energii ze źródeł odnawialnych;
 • Magazyny energii;
 • Przekształtniki i źródła energii elektrycznej;
 • Niekonwencjonalne układy zasilania;
 • Sztuczna inteligencja w sterowaniu.
a. Wiedza
Na studiach magisterskich w obszarze Energetyka odnawialna student uzyska wiedzę i umiejętności w zakresie:
 • metod pozyskiwania energii elektrycznej i cieplnej z wykorzystaniem źródeł odnawialnych;
 • wykorzystania mikrogeneratorów energii elektrycznej;
 • budowy, zasady działania oraz metod projektowania układów przekształtnikowych DC/AC i AC/AC;
 • budowy, zasady obsługi i eksploatacji magazynów energii;
 • zaawansowanych metod sterowania;
 • nowoczesnych metod pomiaru wielkości elektrycznych i nieelektrycznych;
 • samodzielnego rozwiązywania typowych oraz niestandardowych problemów zawodowych w dziedzinie mechatroniki;
 • pozyskiwania informacji z literatury, baz danych oraz innych źródeł, dokonywania właściwej ich interpretacji, integracji i krytycznej oceny jakości i przydatności informacji;
 • metodologii badań naukowych, w tym badań eksperymentalnych w dziedzinie mechatroniki i umiejętności stosowania właściwych metod i technik badawczych;
 • organizacji pracy grupowej, kierowania zespołami ludzkimi, ze szczególnym uwzględnieniem zespołów projektowych;
 • oceny ekonomicznej podejmowanych działań inżynierskich;
 • realizacji wszystkich etapów cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych w szczególności modelowania, prototypownia i testowania komponentów mechanicznych, elektronicznych w tym systemów wbudowanych i informatycznych;
 • oceny właściwości różnych materiałów, oraz właściwy dobór tych materiałów do realizowanych projektów inżynierskich;
 • inżynierii oprogramowania ze szczególnym uwzględnieniem cyklu życia systemów czasu rzeczywistego.
b. Umiejętności
 
c. Języki obce
W ramach toku studiów student ma możliwości wyboru języka obcego, jednak w ramach tego obszaru preferowany jest język angielski, będący podstawowym językiem komunikacji w branżach inżynierskich.
d. Umiędzynarodowienie studiów
Możliwe jest realizowanie studiów drugiego stopnia na kierunku Mechatronika w całości w systemie międzynarodowym (w grupie z obcokrajowcami z wykładowym j. angielskim). Studenci kierunków prowadzonych przez Wyższą Szkołę Gospodarki, mogą wyjeżdżać na staże zagraniczne w ramach różnych programów między innymi najpopularniejszego ERASMUS-a. Organizowane mogą być zagraniczne wyjazdy studialne. Istotnym aspektem umiędzynarodowienia środowiska studenckiego jest fakt rosnącej liczby studentów z zagranicy, podejmujących studia na kierunkach technicznych prowadzonych przez Wyższą Szkołę Gospodarki w Bydgoszczy.
4. Przygotowanie praktyczne
W ramach toku studiów, student realizować będzie zespołowe przedsięwzięcie mechatroniczne oraz pracę dyplomową. Są to dwa przedsięwzięcia praktyczne, realizowane według metodologii projektowej, często są to realne prace realizowane na potrzeby partnerów WSG. Dzięki temu student ma szansę na poznanie specyfiki zadań realizowany w ramach branży mechatronicznej.

Partnerzy: CISCO, ASUS, Atos Origin, Slican, Vivid Games, PESA SA, PZMOT, Grupa PRECYZJA
a. Praktyki i staże
Studenci mają możliwość odbycia praktyk zawodowych. Praktyki odbywać się mogą w przedsiębiorstwach sektora prywatnego i publicznego, firmach produkcyjnych różnych branż, biurach projektowych i konstrukcyjnych oraz działach planowania i rozwoju produkcji. Studenci mogą również odbywać fakultatywnie praktyki i staże w przedsiębiorstwach i instytucjach międzynarodowych w kraju i zagranicą, z którymi Uczelnia współpracuje w ramach programów międzynarodowych.
b. Zajęcia eksperckie
W programie studiów przewidziane są zajęcia eksperckie, które prowadzone są przez specjalistów z danej branży z kraju i zagranicy. Wyróżnikiem kadry WSG prowadzącej zajęcia w ramach drugiego stopnia kierunku mechatronika jest to, że nie są to jedynie osoby o kompetencjach naukowych. Kadra kierunku Mechatronika to dwie zasadnicze grupy. Kadra ekspercka z dużym doświadczeniem praktycznym i w zakresie zarządzania firmami i organizacjami technologicznymi. Kadra naukowa z tak zwanym doświadczeniem branżowym (nasi doktorzy i profesorowie to nie tylko pracownicy naukowi, ale również pracownicy, szefowie i właściciele firm w branżach technologicznych). Taki dobór kadry podyktowany jest faktem, że naszym celem nie jest kształcenie przyszłych naukowców. Rynek pracy potrzebuje dobrze wykształconych praktyków i takich absolwentów chcemy kształcić.
c. Szkolenia i certyfikaty
W ramach oferty Centrum Szkoleń i Certyfikacji WSG dostępnych jest dla studentów i absolwentów kierunków technicznych szereg szkoleń zarówno zwiększających kompetencje techniczne, jak i tak zwane miękkie, które są niemniej ważne na dzisiejszym rynku pracy jak konkretne umiejętności inżynierskie.

Nowością dostępną w roku akademickim 2012/2013 będzie możliwość odbycia kursu:
 • CISCO CCNP, oczywiście istnieje również możliwość realizacji szkolenia CCNA;
 • Programowanie urządzeń mobilnych (technologia Windows i Google Android);
 • Sterowniki PLC, procesory ARM w nowoczesnym sterowaniu i akwizycji danych.
5. Perspektywy zatrudnienia
Obecnie alternatywne źródła zasilania nie pozostają już tylko w sferze badań naukowych. Istnieją na rynku firmy, które zajmują się konstruowaniem użytkowych wersji układów zasilania korzystających z zasobów energii odnawialnej. Technologia ta staje się coraz bardziej popularna. Powoduje to obecnie szybki rozwój rynku pracy i wzrost zapotrzebowania na specjalistów w zakresie systemów zasilania wykorzystujących energię odnawialną.
a. Uprawnienia zawodowe
W ramach programu studiów zawarte są treści, kształcenia, które w pewnym zakresie przygotowują do uzyskania uprawnień projektowych lub instalacyjnych w zakresie elektryki, mechaniki, informatyki. Absolwent może zdobyć uprawnienia w wyżej wymienionym zakresie po ukończeniu odpowiednich kursów i zdaniu egzaminów.
b. Miejsca i stanowiska pracy

Obszar potencjalnego zatrudnienia absolwentów studiów drugiego stopnia na kierunku Mechatronika prowadzonego w Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy jest bardzo szeroki i zróżnicowany. Absolwenci tego kierunku będą mogli znaleźć zatrudnienie w wielu firmach związanych z branżami technicznymi. Liczne kampanie społeczne, promujące techniczne kierunki studiów ukazują, że obecnie jest duże zapotrzebowanie na specjalistów z zakresu nauk technicznych. Współczesne rozwiązania techniczne coraz częściej wykorzystują wiedzę z pogranicza mechaniki, informatyki, elektroniki i telekomunikacji. Dobrze wykształcony absolwent studiów drugiego stopnia kierunku Mechatronika wpasowuje się ze swoimi kompetencjami w to zapotrzebowanie.
Zakres przedsiębiorstw i instytucji, w których absolwenci kierunku studiów Mechatronika na poziomie drugiego stopnia będą mogli znaleźć zatrudnienie jest bardzo szeroki. Jako przykłady można wymienić:

 • instytuty naukowo-badawcze, ośrodki rozwojowe, w tym działy rozwoju i działy badawcze w przedsiębiorstwach, firmach produkcyjnych i konstrukcyjnych;
 • firmy działające na potrzeby branży motoryzacyjnej, sprzętu AGD, sprzętu medycznego;
 • przemysł lotniczy, narzędziowy oraz tak zwany przemysł ciężki;
 • stacje diagnostyczne, serwisy techniczne różnych branż;
 • instytucje i przedsiębiorstwa, które z racji charakteru swojej działalności korzystają z zaawansowanych rozwiązań technicznych;
 • jednostki zajmujące się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu budowy i eksploatacji urządzeń mechatronicznych;
 • firmy działające w branżach nowoczesnych technologii.

W ramach toku studiów poza przedmiotami technicznymi przewidziane są przedmioty związane z zarządzaniem, ekonomią, prawem. Pozwala to na wyposażenie studenta w kompetencje pozwalające na pełnienie w przyszłości funkcji kierowniczych. Interdyscyplinarne podejście do kształcenia technicznego pozwala również na sprawne poruszanie się przyszłego inżyniera w różnych branżach technologicznych. Istotnym elementem kształcenia jest również w ramach poszczególnych przedmiotów poruszanie zagadnień na temat aktualnej sytuacji w poszczególnych branżach. Ułatwia to przyszłemu absolwentowi ewentualne podjęcie decyzji o założeniu własnej działalności gospodarczej.

c. Ścieżki kariery
 
6. Uzupełnienie wykształcenia

a) równoległe uzyskanie tytułu inżyniera
Podczas studiów II stopnia możliwe jest równolegle uzyskanie tytułu inżynieria informatyka lub mechatronika realizując wybrane zagadnienia studiów I stopnia, które jednocześnie zaliczone mogą być, jako treści kształcenia studiów II stopnia kierunku Mechatronika.

b) studia wyższego stopnia
Absolwent obszarów studiów realizowanych w ramach kierunków Mechatronika na poziomie II stopnia jest w pełni przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia na dowolnej uczelni posiadającej uprawnienia do doktoryzowania w zakresie nauk technicznych.

c) studia podyplomowe
W ofercie WSG znajduje się szereg kierunków studiów podyplomowych, pełna oferta dostępna jest pod adresem www.podyplomowe.byd.pl. Dla absolwenta kierunków technicznych, jako szczególnie interesujące można wyróżnić:

 • Informatyka i Technologia Informacyjna;
 • Komputerowe Systemy Kontrolno – Pomiarowe;
 • Komputerowe Wspomaganie Projektowania Inżynierskiego;
 • Wzornictwo - Projektowanie Artystyczne i Użytkowe;
 • Zarządzanie Bezpieczeństwem Informatycznym;
 • Zintegrowane Systemy Zarządzania w Nowoczesnym Przedsiębiorstwie;
 • Business English;
 • Coaching;
 • E-Commerce.
7. Specjalizacje/profil dyplomowania
Jest to część cyklu kształcenia, którego celem jest wyposażenie przyszłego inżyniera w specjalistyczne kompetencja w ramach wybranej przez studenta wąskiej specjalizacji. Realizacja tego etapu odbywa się głównie poprzez realizację zadań projektowych oraz przygotowanie pracy magisterskiej. Przykładowa tematyka specjalizacji i profili dyplomowania:
 • systemy CAD;
 • obrabiarki sterowane numerycznie;
 • programowanie urządzeń mobilnych;
 • sieci komputerowe;
 • bazy danych;
 • metrologia;
 • sterowania i automatyka;
 • tematyka zaproponowana przez studenta i zaakceptowana przez Dziekana.
isaps logowanie

Jeśli już posiadasz konto Kandydata (zarejestrowałeś się w Wirtualnej Rekrutacji) skorzystaj z szybkiego logowania.

Punkty rekrutacyjne

Polecamy
WSG MBA - Szkoła Biznesustudia łączoneMSPTablica Korzyścikursy i szkolenia LIPEC 2013podyplomowe rekrutacja LIPIEC 201340plusOchrona pacjentaAUTOCADAUTODESKklient
Archiwum

Rekrutacja - Wyższa Szkoła Gospodarki