drukuj

Programowanie i technologie mobilne

Spis treści:

 1. Obszar studiów
  1. Typ studiów
  2. Czas trwania studiów
 1. Cele kształcenia
 2. Program studiów
  1. Wiedza
  2. Umiejętności
  3. Języki obce
  4. Umiędzynarodowienie studiów
 1. Przygotowanie praktyczne
  1. Praktyki i staże
  2. Zajęcia eksperckie
  3. Szkolenia i certyfikaty
 1. Perspektywy zatrudnienia
  1. Uprawnienia zawodowe
  2. Miejsca i stanowiska pracy
  3. Ścieżki kariery
 1. Uzupełnienie wykształcenia
 2. Specjalizacje/profil dyplomowania
1. Obszar studiów
Obszar ten prowadzony jest na bazie kierunku Informatyka. W programie kształcenia zawarte są treści wynikające z zakresu informatyki, które są wspólne dla wszystkich obszarów realizowanych na bazie kierunku Informatyka. Każdy obszar posiada też swoją specyfikę, z czego wynikają specjalistyczne treści kształcenia
a. Typ studiów
I stopnia - inżynierskie
b. Czas trwania studiów
7 semestrów
2. Cele kształcenia
Celem kształcenia w ramach obszaru Programowanie i technologie mobilne jest przygotowanie inżynierskiej kadry posiadającej odpowiednie kompetencje w zakresie programowania dla systemów operacyjnych stosowanych w urządzeniach mobilnych opartych na mikroprocesorach rodziny ARM.
W zawodach związanych z nowoczesnymi technologiami zawsze istotne miejsce zajmowały kompetencje w zakresie programowania. Rynek klasycznych rozwiązań programistycznych jest już bardzo rozwinięty. Obecnie pojawiają się nowe obszary rynku usług programistycznych, związane z dynamicznym rozwojem technologii mobilnych w zakresie sprzętu, systemów operacyjnych i infrastruktury sieciowej. Do tej pory uczelnie techniczne nie kształciły programistów przygotowanych do tworzenia oprogramowania mogącego wykorzystać możliwości szeroko rozumianej technologii mobilnej. To, że rynek programistyczny rozwija się bardzo dynamicznie w zakresie oprogramowania mobilnego, wnioskujemy z własnych obserwacji oraz poprzez wymianę doświadczeń z naszymi partnerami branżowymi. Nieliczne uczelnie prowadzące kierunek Informatyka posiadają w swojej ofercie dydaktycznej obszary związane z technologiami mobilnymi. Wyższa Szkoła Gospodarki posiada odpowiednie zaplecze laboratoryjne oraz kadrowe do tego, aby uruchomić specjalność związaną z programowaniem urządzeń mobilnych.
3. Program studiów
Przykładowa lista przedmiotów ściśle związanych z obszarem:
 • Programowanie dla systemu Android;
 • Programowanie dla systemu Windows Mobile;
 • Tworzenie baz danych w technologii SQlite;
 • Zastosowania technologii chmury;
 • Podstawy sterowania;
 • Sterowniki PLC.
a. Wiedza

Na studiach inżynierskich w obszarze Programowanie i technologie mobilne student uzyska wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • programowania dla systemów operacyjnych: Windows CE, Windows Mobile, Android;
 • tworzenia oprogramowania dla urządzeń opartych o mikroprocesory rodziny ARM;
 • korzystania z pakietów SDK i API wykorzystywanych w tworzeniu rozwiązań w zakresie technologii mobilnych;
 • programowania w różnych odmianach języka SQL;
 • projektowania i tworzenia baz danych w różnych technologiach;
 • konfigurowania sieci LAN w zakresie stosowania sieci przewodowych i bezprzewodowych;
 • inżynierii oprogramowania, w szczególności w zakresie projektowania, testowania i wdrażania oprogramowania na urządzenia mobilne;
 • bezpieczeństwa informacji ze szczególnym uwzględnieniem stosowania programistycznych bibliotek kryptograficznych;
 • układów wbudowanych;
 • grafiki komputerowej;
 • elektroniki i elektrotechniki;
 • programowania strukturalnego i obiektowego;
 • projektowania i budowy baz danych;
 • sieci komputerowych (z elementami CCNA i CCNP);
 • inżynierii oprogramowania.

Ważne miejsce zajmuje też kształcenie językowe, gdzie podstawą jest język angielski, a całość uzupełniają praktyczne przedmioty humanistyczne.

b. Umiejętności
 
c. Języki obce
W ramach toku studiów student ma możliwość wyboru języka obcego, jednak w ramach tego obszaru preferowany jest język angielski, będący podstawowym językiem komunikacji w branżach inżynierskich.
d. Umiędzynarodowienie studiów
Studenci kierunków studiów prowadzonych w Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy, mogą wyjeżdżać na staże zagraniczne w ramach różnych programów międzynarodowych, wśród których najbardziej popularnym jest ERASMUS. Stopniowo, dla studentów, którzy wykażą taką chęć, są organizowane zajęcia dydaktyczne w języku angielskim. Ponadto organizowane są zagraniczne wyjazdy studialne. Istotnym aspektem umiędzynarodowienia środowiska studenckiego jest fakt rosnącej liczby studentów z zagranicy, podejmujących studia na kierunkach technicznych prowadzonych przez Wyższą Szkołę Gospodarki w Bydgoszczy.
4. Przygotowanie praktyczne
W ramach toku studiów, student realizować będzie zespołowe przedsięwzięcie informatyczne oraz pracę dyplomową. Są to dwa przedsięwzięcia praktyczne, realizowane według metodologii projektowej, często są to realne zadania informatyczne wykonywane na potrzeby partnerów Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy. Dzięki temu student ma szansę na poznanie specyfiki prac realizowanych w ramach branży informatycznej.

Partnerzy: CISCO, ASUS, Atos Origin, Slican, Vivid Games, PESA SA, PZMOT, Grupa PRECYZJA.
a. Praktyki i staże
Studenci studiujący w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym są zobowiązani do odbycia praktyk zawodowych. Praktyki odbywać się będą w przedsiębiorstwach produkcyjnych i handlowych związanych z szeroko rozumianą branżą inżynierską. Studenci mogą również odbywać fakultatywnie praktyki i staże w przedsiębiorstwach oraz instytucjach międzynarodowych w kraju i zagranicą, z którymi Uczelnia współpracuje w ramach programów międzynarodowych.
b. Zajęcia eksperckie
W programie studiów przewidziane są zajęcia eksperckie, które prowadzone są przez specjalistów z danej branży z kraju i zagranicy. Ponadto cała kadra naukowo-dydaktyczna prowadząca zajęcia na kierunku Informatyka legitymuje się znaczącym dorobkiem naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym, posiada duże uznanie w kraju i za granicą. Są to autorzy wielu publikacji krajowych jak i zagranicznych, członkowie towarzystw naukowych, uznani eksperci, konsultanci i doradcy z wielu dyscyplin naukowych. Zasadniczy człon tej kadry stanowią praktycy, bezpośrednio zatrudnieni, bądź współpracujący z wiodącymi zakładami pracy regionu. Wyróżnikiem polityki kadrowej Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy, na tle innych Uczelni jest to, że Uczelnia zatrudnia praktyków do prowadzenia ściśle specjalistycznych przedmiotów. Wydział Technologiczny Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy kieruje się zasadą, że to prowadzący dobierany jest pod względem kompetencji do prowadzenia danego przedmiotu, a przedmioty nie są tworzone wyłącznie po to, aby zapewnić kadrze wymagane godziny dydaktyczne. Z tego wynika kolejny wyróżnik, polegający na tym, że na kierunku Informatyka uczymy INFORMATYKI, a nie zagadnień pokrewnych.
c. Szkolenia i certyfikaty
W ramach oferty Centrum Szkoleń i Certyfikacji WSG dostępnych jest dla studentów i absolwentów kierunków technicznych szereg szkoleń zwiększających zarówno kompetencje techniczne, jak i tak zwane kompetencje miękkie, które są niemniej ważne na dzisiejszym rynku pracy jak konkretne umiejętności inżynierskie.
Nowością dostępną w roku akademickim 2012/2013 będzie możliwość odbycia kursu:
 • CISCO CCNP, oczywiście istnieje również możliwość realizacji szkolenia CCNA;
 • Programowanie urządzeń mobilnych (technologia Windows i Google Android);
 • Sterowniki PLC, procesory ARM w nowoczesnym sterowaniu i akwizycji danych.
5. Perspektywy zatrudnienia
Rynek aplikacji dla urządzeń mobilnych rozwija się bardzo dynamicznie, a w ślad za tym rozrasta się rynek pracy w tej dziedzinie. Na dzień dzisiejszy nie można powiedzieć, że znajomość specyfiki programowania urządzeń mobilnych jest powszechna wśród programistów. Wobec tego z całą pewnością warto kształcić się w tym zakresie.
a. Uprawnienia zawodowe
W ramach programu studiów zawarte są treści, kształcenia które w pewnym zakresie przygotowują do uzyskania uprawnień projektowych lub instalacyjnych w zakresie elektryki, mechaniki, informatyki. Absolwent może zdobyć uprawnienia w wyżej wymienionym zakresie po ukończeniu odpowiednich kursów i zdaniu egzaminów.
b. Miejsca i stanowiska pracy
Firmy programistyczne i wdrożeniowe, każda firma która chce poszerzać swoje możliwości operacyjne poprzez stosowanie technologii mobilnych; Programista; Inżynier wdrożeniowy.
c. Ścieżki kariery
W ramach toku studiów poza przedmiotami technicznymi przewidziane są przedmioty związane z zarządzaniem, ekonomią, prawem. Pozwala to na wyposażenie studenta w kompetencje pozwalające na pełnienie w przyszłości funkcji kierowniczych. Interdyscyplinarne podejście do kształcenia technicznego pozwala również na sprawne poruszanie się przyszłego inżyniera w różnych branżach technologicznych. Istotnym elementem kształcenia jest również poruszanie, w ramach przedmiotów, zagadnień na temat aktualnej sytuacji w poszczególnych branżach. Ułatwia to przyszłemu absolwentowi ewentualne podjęcie decyzji o założeniu własnej działalności gospodarczej.
6. Uzupełnienie wykształcenia

a) programy dwudyplomowe
Specjalną ofertą Wyższej Szkoły Gospodarki jest możliwość studiowania dwóch kierunków równolegle, na bazie kierunku realizowany jest obszar kształcenia, którego wyboru student dokonuje według własnych preferencji. Jeśli student zdecyduje się na studiowanie dwóch kierunków równolegle, sposób organizacji zajęć jest dostosowany tak, aby studiowanie na dwóch kierunkach było możliwe czasowo i organizacyjnie również dla studenta pracującego. Co ważne, jeśli student np. wybierze kierunki Informatyka oraz Mechatronika już w pierwszym roku nauki faktycznie realizuje dwa kierunki studiów, ponieważ pierwszy rok kształcenia dla tych kierunków jest wspólny. W kolejnych latach toku studiów realizowane są już osobne przedmioty zarówno dla kierunku podstawowego, jak i dla kierunku wybranego, jako drugi.
Oczywiście będąc studentem Informatyki lub Mechatroniki możliwe jest również studiowanie równolegle na innych kierunkach np. Ekonomia, Informatyka i Ekonometria. W takim wypadku różnice programowe są nieco większe i co za tym idzie obciążenia dydaktyczne również, co wynika z rozbieżności pomiędzy kierunkami, jednak w zamian absolwent jest wszechstronnej wykształcony. Dla studentów podejmujących kształcenie na drugim kierunku przewidziane są atrakcyjne programy stypendialne.

b) studia wyższego stopnia
Absolwent obszarów studiów realizowanych w ramach kierunków Mechatronika i Informatyka jest w pełni przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia na dowolnej Uczelni posiadającej uprawnienia magisterskie. Wśród kierunków studiów drugiego stopnia prowadzonych przez Wyższą Szkołę Gospodarki w Bydgoszczy jest Mechatronika. W kontekście kariery zawodowej istotne jest uzyskanie tytułu magistra, ważny jest również kierunek, a co za tym idzie zakres wiedzy i kompetencji. Mechatronika drugiego stopnia, oferowana dotąd tylko w kilku polskich politechnikach, daje szerokie kompetencje techniczne. Rynek pracy zgłasza w zakresie Informatyki i Mechatroniki (Informatyka jest istotną częścią Mechatroniki) rosnące potrzeby kadrowe. Na pracowników z takim przygotowaniem czekają ciekawe miejsca pracy, duże możliwości rozwoju kariery zawodowej i ponadprzeciętne zarobki.

c) studia podyplomowe
W ofercie Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy znajduje się szereg kierunków studiów podyplomowych, pełna oferta dostępna jest pod adresem www.podyplomowe.byd.pl. Dla absolwenta kierunków technicznych, jako szczególnie interesujące można wyróżnić:

 • Informatyka i Technologia Informacyjna;
 • Komputerowe Systemy Kontrolno – Pomiarowe;
 • Komputerowe Wspomaganie Projektowania Inżynierskiego;
 • Wzornictwo - Projektowanie Artystyczne i Użytkowe;
 • Zarządzanie Bezpieczeństwem Informatycznym;
 • Zintegrowane Systemy Zarządzania w Nowoczesnym Przedsiębiorstwie;
 • Business English;
 • Coaching;
 • E-Commerce.

Co ważne podjęcie studiów podyplomowych możliwe jest już w trakcie trwania ostatniego roku nauki.

7. Specjalizacje/profil dyplomowania
Jest to część cyklu kształcenia, którego celem jest wyposażenie przyszłego inżyniera w specjalistyczne kompetencje w ramach wybranej przez studenta wąskiej specjalizacji. Realizacja tego etapu odbywa się głównie poprzez realizację zadań projektowych oraz przygotowanie pracy inżynierskiej.
Przykładowa tematyka specjalizacji i profili dyplomowania:
 • systemy CAD;
 • programowanie urządzeń mobilnych;
 • sieci komputerowe;
isaps logowanie

Jeśli już posiadasz konto Kandydata (zarejestrowałeś się w Wirtualnej Rekrutacji) skorzystaj z szybkiego logowania.

Punkty rekrutacyjne

Polecamy
WSG MBA - Szkoła Biznesustudia łączoneMSPTablica Korzyścikursy i szkolenia LIPEC 2013podyplomowe rekrutacja LIPIEC 201340plusOchrona pacjentaAUTOCADAUTODESKklient
Archiwum

Rekrutacja - Wyższa Szkoła Gospodarki