drukuj

Projektant e-usług

Spis treści:

 1. Obszar studiów
  1. Typ studiów
  2. Czas trwania studiów
 1. Cele kształcenia
 2. Program studiów
  1. Wiedza
  2. Umiejętności
  3. Języki obce
  4. Umiędzynarodowienie studiów
 1. Przygotowanie praktyczne
  1. Praktyki i staże
  2. Zajęcia eksperckie
  3. Szkolenia i certyfikaty
 1. Perspektywy zatrudnienia
  1. Uprawnienia zawodowe
  2. Miejsca i stanowiska pracy
  3. Ścieżki kariery
 1. Uzupełnienie wykształcenia
 2. Specjalizacje/profil dyplomowania
1. Obszar studiów
Obszar ten prowadzony jest na bazie kierunku Informatyka. W programie kształcenia zawarte są treści wynikające z zakresu informatyki, które są wspólne dla wszystkich obszarów realizowanych na bazie kierunku Informatyka. Każdy obszar posiada też swoją specyfikę, z czego wynikają specjalistyczne treści kształcenia.
a. Typ studiów
I stopnia - inżynierskie
b. Czas trwania studiów
7 semestrów
2. Cele kształcenia
Zadaniem procesu kształcenia w ramach obszaru Projektant e-usług, jest przygotowanie studenta do podejmowania zatrudniania oraz prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej w obszarach, gdzie łączone są nowoczesne technologie i procesy biznesowe. Postępujący proces cyfryzacji i elektronizacji gospodarki powoduje, w coraz większej ilości branż, potrzebę rozwinięcia i poszerzenia klasycznych metod marketingu i sprzedaży o szeroko rozumiane technologie internetowe. Również procesy związane z zarządzaniem przedsiębiorstwem coraz częściej wykorzystują, jako środowisko pracy, sieć Internet. Rośnie zatem potrzeba znalezienia i zatrudniania pracowników którzy będą w stanie realizować wyżej wymienione procesy w sposób wydajny i bezpieczny.
3. Program studiów
Przykładowa lista przedmiotów ściśle związanych z obszarem:
 • systemy ERP i CRM;
 • informatyzacja firm i przedsiębiorstw;
 • technologie mobilne w firmie;
 • zarządzanie;
 • wstęp do inżynierii finansowej.
a. Wiedza
Na studiach inżynierskich w obszarze kształcenia Projektant e-usług student uzyska wiedzę i umiejętności w zakresie:
 • zastosowania technik informatycznych i nowoczesnych technologii w zarządzaniu;
 • informatyzacji przedsiębiorstwa;
 • zastosowań systemów wspomagania decyzji oraz systemów ekspertowych;
 • tworzenia i wdrażania nowych rozwiązań w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych;
 • zasad zarządzania projektami informatycznymi;
 • narzędzi ekonometrycznych pomocnych w procesie zarządzania;
 • nowoczesnych metod zarządzania przedsiębiorstwem;
 • zasad budowy i realizacji polityki bezpieczeństwa informatycznego;
 • podstaw programowania;
 • baz danych;
 • sieci komputerowych;
 • grafiki komputerowej;
 • elektroniki i elektrotechniki;
 • inżynierii oprogramowania.
b. Umiejętności
 
c. Języki obce
Student może dokonać wyboru pomiędzy różnymi językami obcymi, które będzie poznawał podczas realizacji procesu dydaktycznego. Rekomendowany jest język angielski.
d. Umiędzynarodowienie studiów
Studenci kierunków studiów prowadzonych w Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy, mogą wyjeżdżać na staże zagraniczne w ramach różnych programów międzynarodowych, wśród których najbardziej popularnym jest ERASMUS. Stopniowo, dla studentów, którzy wykażą taką chęć, są organizowane zajęcia dydaktyczne w języku angielskim. Ponadto organizowane są zagraniczne wyjazdy studialne. Istotnym aspektem umiędzynarodowienia środowiska studenckiego jest fakt rosnącej liczby studentów z zagranicy, podejmujących studia na kierunkach technicznych prowadzonych przez Wyższą Szkołę Gospodarki w Bydgoszczy.
4. Przygotowanie praktyczne

W ramach toku studiów, student realizować będzie zespołowe przedsięwzięcie informatyczne oraz pracę dyplomową. Są to dwa przedsięwzięcia praktyczne, realizowane według metodologii projektowej, często są to realne zadania informatyczne wykonywane na potrzeby partnerów WSG. Dzięki temu student ma szansę na poznanie specyfiki prac realizowanych w ramach branży informatycznej.

Partnerzy: CISCO, ASUS, Atos Origin, Slican, Vivid Games, PESA SA, PZMOT, Grupa PRECYZJA.

a. Praktyki i staże
Studenci studiujący w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym są zobowiązani do odbycia praktyk zawodowych. Praktyki odbywać się będą w przedsiębiorstwach produkcyjnych i handlowych związanych z szeroko rozumianą branżą inżynierską. Studenci mogą również odbywać fakultatywnie praktyki i staże w przedsiębiorstwach oraz instytucjach międzynarodowych w kraju i zagranicą, z którymi Uczelnia współpracuje w ramach programów międzynarodowych.
b. Zajęcia eksperckie
W programie studiów przewidziane są zajęcia eksperckie, które prowadzone są przez specjalistów z danej branży z kraju i zagranicy. Ponadto cała kadra naukowo-dydaktyczna prowadząca zajęcia na kierunku Informatyka legitymuje się znaczącym dorobkiem naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym, posiada duże uznanie w kraju i za granicą. Są to autorzy wielu publikacji krajowych jak i zagranicznych, członkowie towarzystw naukowych, uznani eksperci, konsultanci i doradcy z wielu dyscyplin naukowych. Zasadniczy człon tej kadry stanowią praktycy, bezpośrednio zatrudnieni, bądź współpracujący z wiodącymi zakładami pracy regionu. Wyróżnikiem polityki kadrowej Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy, na tle innych Uczelni jest to, że Uczelnia zatrudnia praktyków do prowadzenia ściśle specjalistycznych przedmiotów. Wydział Technologiczny Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy kieruje się zasadą, że to prowadzący dobierany jest pod względem kompetencji do prowadzenia danego przedmiotu, a przedmioty nie są tworzone wyłącznie po to, aby zapewnić kadrze wymagane godziny dydaktyczne. Z tego wynika kolejny wyróżnik, polegający na tym, że na kierunku Informatyka uczymy INFORMATYKI, a nie zagadnień pokrewnych.
c. Szkolenia i certyfikaty
W ramach oferty Centrum Szkoleń i Certyfikacji WSG dostępnych jest dla studentów i absolwentów kierunków technicznych szereg szkoleń zwiększających zarówno kompetencje techniczne, jak i tak zwane kompetencje miękkie, które są niemniej ważne na dzisiejszym rynku pracy jak konkretne umiejętności inżynierskie. Nowością dostępną w roku akademickim 2012/2013 będzie możliwość odbycia kursu:
 • CISCO CCNP, oczywiście istnieje również możliwość realizacji szkolenia CCNA;
 • Programowanie urządzeń mobilnych (technologia Windows i Google Android);
 • Sterowniki PLC, procesory ARM w nowoczesnym sterowaniu i akwizycji danych.
5. Perspektywy zatrudnienia
Obecnie bardzo szybko rozwijają się różnego rodzaju firmy zajmujące się tworzeniem rozwiązań informatycznych dla biznesu. Poszukiwani są więc programiści, którzy poza kompetencjami stricte informatycznymi będą posiadali również wiedzę na temat zasad funkcjonowania biznesu.
a. Uprawnienia zawodowe
W ramach programu studiów zawarte są treści, kształcenia, które w pewnym zakresie przygotowują do uzyskania uprawnień projektowych lub instalacyjnych w zakresie elektryki, mechaniki, informatyki. Absolwent może zdobyć uprawnienia w wyżej wymienionym zakresie po ukończeniu odpowiednich kursów i zdaniu egzaminów.
b. Miejsca i stanowiska pracy
 • firmy zajmujące się składem tekstu;
 • mała poligrafia;
 • drukarnie;
 • firmy zajmujące się tworzeniem grafiki i serwisów www;
 • agencje reklamowe;
 • producenci gier;
 • konsultant w firmach doradczych;
 • administrator baz danych;
 • specjalista w zakresie usług elektronicznych;
 • administrator małej i średniej wielkości systemów informatycznych;
 • programista.
c. Ścieżki kariery
W ramach toku studiów poza przedmiotami technicznymi przewidziane są przedmioty związane z zarządzaniem, ekonomią, prawem. Pozwala to na wyposażenie studenta w kompetencje pozwalające na pełnienie w przyszłości funkcji kierowniczych. Interdyscyplinarne podejście do kształcenia technicznego pozwala również na sprawne poruszanie się przyszłego inżyniera w różnych branżach technologicznych. Istotnym elementem kształcenia jest również poruszanie, w ramach przedmiotów, zagadnień na temat aktualnej sytuacji w poszczególnych branżach. Ułatwia to przyszłemu absolwentowi ewentualne podjęcie decyzji o założeniu własnej działalności gospodarczej.
6. Uzupełnienie wykształcenia
a) programy dwudyplomowe
Specjalną ofertą Wyższej Szkoły Gospodarki jest możliwość studiowania dwóch kierunków równolegle, na bazie kierunku realizowany jest obszar kształcenia, którego wyboru student dokonuje według własnych preferencji. Jeśli student zdecyduje się na studiowanie dwóch kierunków równolegle, sposób organizacji zajęć jest dostosowany tak, aby studiowanie na dwóch kierunkach było możliwe czasowo i organizacyjnie również dla studenta pracującego. Co ważne, jeśli student np. wybierze kierunki Informatyka oraz Mechatronika już w pierwszym roku nauki faktycznie realizuje dwa kierunki studiów, ponieważ pierwszy rok kształcenia dla tych kierunków jest wspólny. W kolejnych latach toku studiów realizowane są już osobne przedmioty zarówno dla kierunku podstawowego, jak i dla kierunku wybranego, jako drugi.
Oczywiście będąc studentem Informatyki lub Mechatroniki możliwe jest również studiowanie równolegle na innych kierunkach np. Ekonomia, Informatyka i Ekonometria. W takim wypadku różnice programowe są nieco większe i co za tym idzie obciążenia dydaktyczne również, co wynika z rozbieżności pomiędzy kierunkami, jednak w zamian absolwent jest wszechstronnej wykształcony. Dla studentów podejmujących kształcenie na drugim kierunku przewidziane są atrakcyjne programy stypendialne.

b) studia wyższego stopnia
Absolwent obszarów studiów realizowanych w ramach kierunków Mechatronika i Informatyka jest w pełni przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia na dowolnej Uczelni posiadającej uprawnienia magisterskie. Wśród kierunków studiów drugiego stopnia prowadzonych przez WSG jest Mechatronika. W kontekście kariery zawodowej istotne jest uzyskanie tytułu magistra, ważny jest również kierunek, a co za tym idzie zakres wiedzy i kompetencji. Mechatronika drugiego stopnia, oferowana dotąd tylko w kilku polskich politechnikach, daje szerokie kompetencje techniczne. Rynek pracy zgłasza w zakresie Informatyki i Mechatroniki (Informatyka jest istotną częścią Mechatroniki) rosnące potrzeby kadrowe. Na pracowników z takim przygotowaniem czekają ciekawe miejsca pracy, duże możliwości rozwoju kariery zawodowej i ponadprzeciętne zarobki.

c) studia podyplomowe
W ofercie WSG znajduje się szereg kierunków studiów podyplomowych, pełna oferta dostępna jest pod adresem www.podyplomowe.byd.pl. Dla absolwenta kierunków technicznych, jako szczególnie interesujące można wyróżnić:
 • Informatyka i Technologia Informacyjna;
 • Komputerowe Systemy Kontrolno – Pomiarowe;
 • Komputerowe Wspomaganie Projektowania Inżynierskiego;
 • Wzornictwo - Projektowanie Artystyczne i Użytkowe;
 • Zarządzanie Bezpieczeństwem Informatycznym;
 • Zintegrowane Systemy Zarządzania w Nowoczesnym Przedsiębiorstwie;
 • Business English;
 • Coaching;
 • E-Commerce.
Co ważne podjęcie studiów podyplomowych możliwe jest już w trakcie trwania ostatniego roku nauki.
7. Specjalizacje/profil dyplomowania
Jest to część cyklu kształcenia, którego celem jest wyposażenie przyszłego inżyniera w specjalistyczne kompetencje w ramach wybranej przez studenta wąskiej specjalizacji. Realizacja tego etapu odbywa się głównie poprzez realizację zadań projektowych oraz przygotowanie pracy inżynierskiej. Przykładowa tematyka specjalizacji i profili dyplomowania:
 • systemy CAD;
 • programowanie urządzeń mobilnych;
 • sieci komputerowe;
 • bazy danych;
 • metrologia;
 • sterowanie i automatyka;
 • tematyka zaproponowana przez studenta i zaakceptowana przez Dziekana.
isaps logowanie

Jeśli już posiadasz konto Kandydata (zarejestrowałeś się w Wirtualnej Rekrutacji) skorzystaj z szybkiego logowania.

Punkty rekrutacyjne

Polecamy
WSG MBA - Szkoła Biznesustudia łączoneMSPTablica Korzyścikursy i szkolenia LIPEC 2013podyplomowe rekrutacja LIPIEC 201340plusOchrona pacjentaAUTOCADAUTODESKklient
Archiwum

Rekrutacja - Wyższa Szkoła Gospodarki