drukuj

Rekrutacja Międzynarodowa

W celu optymalnego ułatwienia przebiegu postępowania kwalifikacyjnego oraz zmniejszenia kosztów związanych z pobytem kandydata w Polsce na czas rekrutacji przygotowaliśmy trzyetapowy proces postępowania kwalifikacyjnego.
Przy pełnym poszanowaniu polskiego prawa Uczelnia opracowała dogodny system rekrutacji Cudzoziemców na studia pierwszego i drugiego stopnia do Wyższej Szkoły Gospodarki
 

ETAPY KWALIFIKACJI CUDZOZIEMCA NA STUDIA W WSG

I ETAP
Zaoczne postępowanie kwalifikacyjne na podstawie przesłanych lub dostarczonych osobiście dokumentów kandydata, tj.: podanie wydrukowane z wirtualnej rekrutacji, kserokopia świadectwa/ dyplomu oraz tłumaczenie dokumentów na język polski przez tłumacza przysięgłego. Po otrzymaniu tych dokumentów Uczelnia wydaje zaświadczenie o przyjęciu cudzoziemca na studia.
Każdy Kandydat na studia pierwszego oraz drugiego stopnia rejestruje się za pomocą formularza dostępnego w języku angielskim oraz rosyjskim

II ETAP
 
Kandydat zobowiązany jest dostarczyć pozostałe dokumenty, tj. fotografie, zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań w studiowaniu, oryginał lub duplikat dyplomu, kserokopie paszportu, należy złożyć wniosek o nostryfikację (jeśli jest wymagana) w Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy.
 
III ETAP
W celu wydania decyzji o przyjęciu na studia kandydat zobowiązany jest dostarczyć także wizę, kartę pobytu, polisę ubezpieczeniową. Etap ten kończy się podpisaniem umowy o naukę oraz dokonaniem opłaty wpisowego przez kandydata.

Zasady przyjęć na studia dla osób posiadających Kartę Polaka

Cudzoziemcy posiadający Kartę Polaka mogą odbywać studia w Wyższej Szkole Gospodarki na zasadach obowiązujących obywateli polskich. 

ZASADY UZNAWALNOŚCI DOKUMENTÓW WYDANYCH ZA GRANICĄ

Zagraniczne świadectwa dojrzałości oraz dyplomu ukończenia studiów legalizowane są w polskich placówkach dyplomatycznych w kraju wydania  tych dokumentów.
Dokumenty dotyczące wykształcenia, wydane poza granicami Polski są uznawane w kraju na podstawie umów międzynarodowych o uznawalności wykształcenia lub na drodze nostryfikacji. Dokumenty podlegają nostryfikacji, jeżeli zostały wystawione przez kraj, z którym Polska nie ma podpisanej umowy o wzajemnym uznawaniu dokumentów o wykształceniu lub ta umowa przestała obowiązywać.
Nostryfikacja świadectw szkolnych i maturalnych wydanych za granicą:

W przypadku świadectw szkolnych i maturalnych, wydanych za granicą ich nostryfikacji dokonuje kurator oświaty odpowiedni względem miejsca zamieszkania danej osoby lub jeżeli osoba ta nieposiada miejsca zamieszkania w Polsce  wówczas właściwy ze względu na siedzibę instytucji, gdzie ma zostać złożony dokument. W Bydgoszczy Kuratorium Oświaty mieści się przy ul. Konarskiego.

Świadectwo ukończenia szkoły lub maturalne będzie uznane za równoważne polskiemu świadectwu dojrzałości, jeżeli uprawnia ono do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w państwie, w którego systemie edukacji działa instytucja wydająca świadectwo.

By uzyskać nostryfikację świadectwa należy złożyć w Kuratorium Oświaty następujące dokumenty:

 • wniosek o przeprowadzenie nostryfikacji,
 • oryginał lub duplikat świadectwa uzyskanego za granicą,
 • zaświadczenie stwierdzające, że przedkładane świadectwo uprawnia do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe do każdego typu szkół w państwie, w którego systemie edukacji działa instytucja wydająca świadectwo (jeżeli na świadectwie brak jest adnotacji stwierdzającej uprawnienie do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w państwie, w którego systemie edukacji działa instytucja wydająca świadectwo).
 • tłumaczenie przysięgłe na język polski świadectwa
Świadectwo lub jego duplikat składany wraz z wnioskiem o nostryfikację powinien być zalegalizowany przez konsula RP urzędującego w państwie, w którym został wydany dokument.
Nostryfikacja dyplomów ukończenia studiów wydanych na zagranicznych uczelniach:
Jeżeli dyplom ukończenia studiów nie  jest  uznany na podstawie umowy o uznaniu równoważnościwykształcenia, wówczas stosuje się wobec niego przepisy o nostryfikacji.
Osoba posiadająca dyplom uzyskany za granicą, ubiegająca się o przyjęcie na studia drugiego stopnia w polskiej uczelni może zostać zwolniona z postępowania nostryfikacyjnego na mocy Uchwały Senatu Uczelni Wyższej, do której ubiega się o przyjęcie.
Kandydat wnosi do jednostki organizacyjnej uczelni, w której chce rozpocząć studia, podanie o zwolnienie z postępowania nostryfikacyjnego wraz z:
 • Oryginałem dyplomu uzyskanego za granicą
 • Życiorysem w języku polskim
 • Oświadczeniem, że dyplom uzyskany za granicą nie stanowił dotychczas przedmiotu postępowania nostryfikacyjnego w żadnej polskiej uczelni
Uwaga: Uznanie dyplomu, uzyskanego po dwóch latach studiów może być niemożliwe, ponieważ w Polsce najkrótsze studia trwają 3 lata i dają tytuł licencjata lub inżyniera. Szczegółowa informacja ouznawanie zagranicznych dokumentów w Polsce na stronie internetowej Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej
 
W związku ze zmieniającym się stanem prawnym prosimy o potwierdzenie w Biurze Rekrutacji czy stan prawny kandydata zwalnia go z konieczności przeprowadzenia postępowania nostryfikacyjnego. W pozostałych przypadkach należy złożyć do Kuratorium Oświaty wniosek o nostryfikację.
 
Dodatkowo Uczelnia oferuje wszystkim osobom zainteresowanym możliwość zdobycia nowych kwalifikacji poprzez kursy, szkolenia:

Dla osób poszukujących zakwaterowania, WSG oferuje pomoc w znalezieniu bazy noclegowej poprzez Biuro Zakwaterowań WSG.

WYMAGANE DOKUMENTY

 1. Wypełniony i wydrukowany kwestionariusz osobowy wraz z podpisem można złożyć do Uczelni dopiero po otrzymaniu decyzji o przyjęciu na dany obszar studiów;
 2. zalegalizowane lub opatrzone apostille świadectwo lub inny dokument uzyskany za granicą, uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia w uczelniach każdego typu w państwie, w którego systemie działała instytucja wyda/bjąca świadectwo, uznanym, zgodnie z przepisami w sprawie nostryfikacji świadectw szkolnych i świadectw maturalnych uzyskanych za granicą lub na podstawie umowy międzynarodowej, za równoważny odpowiedniemu polskiemu świadectwu dojrzałości;
 3. w przypadku studiów II stopnia –zalegalizowany lub opatrzony apostille dyplom lub inny dokument ukończenia uczelni za granicą uprawniający do podjęcia studiów drugiego stopnia w państwie, w którym został wydany, uznanym, zgodnie z przepisami w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą lub na podstawie umowy międzynarodowej, za równorzędny z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia;
 4. potwierdzenie uczelni przyjmującej, że przygotowanie oraz stopień znajomości języka polskiego pozwalają na podjęcie studiów w języku polskim lub certyfikat znajomości języka;
 5. 1 fotografię (format 37x52 mm);
 6. kserokopia paszportu (oryginał do wglądu);
 7. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań w studiowaniu;
 8. dowód opłaty wpisowego w wysokości 200 EURO;
 9. Kandydaci niepełnoletni dodatkowo zobowiązani są dostarczyć zgodę przedstawiciela ustawowego na zawarcie umowy o studia pobierz wzór.
 
Wymagane jest tłumaczenie zagranicznych dokumentów na język polski przez tłumacza przysięgłego.
 
 
Osoby niebędące obywatelami polskimi, zwane dalej „cudzoziemcami” mogą być przyjmowane na studia I stopnia, II stopnia, jeżeli:
 • posiadają wizę lub kartę pobytu albo inny dokument uprawniający do pobytu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
 • wykazują się dobrym stanem zdrowia, udokumentowanym zaświadczeniem lekarskim, stwierdzającym brak przeciwwskazań do podjęcia kształcenia na obranym kierunku i formie kształcenia,
 • posiadają polisę ubezpieczeniową na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce albo Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego lub przystąpią do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia niezwłocznie po rozpoczęciu kształcenia.

Cudzoziemcy mogą być przyjmowani na studia prowadzone w języku polskim, jeżeli:

Uzyskają potwierdzenie Szkoły Kultury i Języka Polskiego WSG, że ich przygotowanie oraz
stopień znajomości języka polskiego pozwalają na podjęcie studiów w języku polskim i podejmą zobowiązania uczestniczenia w stosownych do wykazanej znajomości języka polskiego formach podnoszenia kompetencji językowych oferowanych przez SPNJO WSG bądź inne kompetentne instytucje.
Za potwierdzenie znajomości języka polskiego uznaje się również ukończenie rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra do spraw szkolnictwa wyższego lub posiadanie certyfikatu znajomości języka polskiego wydanego przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego.

isaps logowanie

Jeśli już posiadasz konto Kandydata (zarejestrowałeś się w Wirtualnej Rekrutacji) skorzystaj z szybkiego logowania.

Punkty rekrutacyjne

Polecamy
WSG MBA - Szkoła Biznesustudia łączoneMSPTablica Korzyścikursy i szkolenia LIPEC 2013podyplomowe rekrutacja LIPIEC 201340plusOchrona pacjentaAUTOCADAUTODESKklient
Archiwum

Rekrutacja - Wyższa Szkoła Gospodarki